به نام خدا


موضوع: عدالت اجتماعی در فضاهای شهری 

این تکلیف مرحله تکمیلی کارهای گذشته تا اینجا است. با توجه به موارد زیر گزارش نهایی این کار را تا تاریخ 13 اردیبهشت ماه  به ایمیل sociojustice@gmail.com   ارسال نمایید.

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] منبع : محمود نوائیکار عملی شماره 4 : درس جامعه شناسی شهری
برچسب ها :